MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

My Story

V?aka FOREVER milióny ?udí na svete dosiahli svoje sny, o ktorých si ani nemysleli, že by sa niekedy mohli sta? skuto?nos?ou.

V?aka FOREVER mám možnos? zdie?a? fantastické možnosti a úžasné produkty s celým svetom. V?aka tejto úžasnej možnosti mám finan?nú nezávislos? a lepší zdravotný stav. Ak to so svojím zdravím a finan?nou budúcnos?ou myslíte vážne, FOREVER jej pre vás dokonalá príležitos?!