MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

My Story

FOREVER ir pal?dz?jusi miljoniem cilv?ku no visas pasaules, sasniegt sap?us, ka vi?i nekad iedom?ties iesp?jams.

FOREVER ir devis man iesp?ju dal?ties ar br?niš??g?m iesp?j?m un apbr?nojamo produktu ar visu pasauli. Sasniedzu finansi?lu neatkar?bu un lab?ku vesel?bu, izmantojot šo apbr?nojamo iesp?ju. Ja nopietni r?p?jies par savu vesel?bu un uz?emies kontroli p?r savu finansi?lo n?kotni, tad FOREVER tev ir lieliska iesp?ja!