MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

Your Opportunity

Kontrol?t savu finanšu likteni dod gandr?z visu, ko vien dz?v? var v?l?ties. Ja darbs vai karjera ne?auj sasniegt, ko v?lies, "Forever Living Products" pied?v? lielisku iesp?ju main?t savu kursu!

Ko tu zaud??!

Kas ir svar?g?k k? nopeln?t vair?k naudas? Laiks. Prec?z?k, laiks dar?t lietas, ko tu visvair?k v?lies dar?t ar ?imeni un draugiem. P?les, kuras ieguld?tas FLP uz??m?jdarb?b? TAGAD, kompens?sies daudzk?rt?gi, t? k? izplat?t?ju komandas p?rdošanas pal?dz?s tev nodrošin?t laiku un ien?kumus, lai dz?votu t?du dz?vi, k?du v?lies. Forever Living r?c?b? ir visi nepieciešamie r?ki, lai g?tu pan?kumus:

  • Kvalitat?vi produkti
  • Izcils atbalsta person?ls
  • Lieliski p?rdošanas un m?rketinga instrumenti
  • Apm?c?bu semin?ri
  • Izplat?t?ja stimuli un pr?mijas
  • Plaša uz??muma m?jaslapa un person?gas izplat?t?ju m?jaslapas

Esam par?p?jušies par p?tniec?bu un att?st?bu, tirgus izp?ti, iepakošanu, izplat?šanu, tirdzniec?bu un darbu ar dokumentiem. Ir tikai j?dal?s ar šiem pier?d?tas kvalit?tes produktiem ar saviem klientiem, un sava person?g? uz??m?jdarb?ba tiks izveidota!

Tas ir BEZMAKSAS, t?d??, lai pievienotos noklikš?ini šeit - un s?c ce?u uz bag?t?ku n?kotni ar FOREVER!