MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

Vaše příležitost

Stát se finan?n? nezávislým znamená ?ídit sv?j vlastní osud – u?init možným tém?? všechno, co od života chcete. Pokud vás vaše zam?stnání nebo kariéra nedostala tam, kde chcete být, Forever Living Products vám nabízí báje?nou p?íležitost zm?nit sm?r!

Co m?žete ztratit?!

Co je d?ležit?jší než vyd?lávat víc pen?z? ?as. Konkrétn? ?as na v?ci, které vás baví, ?as strávený s rodinou a p?áteli. Úsilí, které do podnikání FLP vložíte TE?, se vám mnohonásobn? vrátí, až vám prodeje vaším týmem distributor? poskytnou ?as a p?íjmy, abyste mohli žít životem, jakým si p?ejete žít. Forever Living Products vlastní všechny nástroje, které pot?ebujete k dosažení úsp?chu:

  • kvalitní výrobky
  • vynikající podp?rný tým
  • báje?né prodejní a marketingové nástroje
  • školící seminá?e
  • pobídky a bonusy pro distributory
  • rozsáhlé webové stránky spole?nosti a osobní webové stránky distributor?

FOREVER se za vás stará o výzkum a vývoj, pr?zkumy trhu, balení výrobk?, distribuci, marketing a administrativu. Vám už jen sta?í pod?lit se o tyto výrobky prov??ené kvality se svými zákazníky a už máte vlastní firmu!

BEZPLATN? klepn?te sem – a vydejte se na cestu budoucnosti finan?ní nezávislosti s FOREVER!