MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

Your Opportunity

Öz maddi müst?qilliyini idar? v? t?min etm?k h?yatda ist?diyin h?r bir ?eyi ?ld? etm?yi mümkün edir. ?g?r i?iniz v? ya karyeran?z ist?diyiniz kimi al?nm?rsa Forever Living Products siz? bunu d?yi?m?k üçün geni? imkan t?klif edir!

Heçn? itirmirs?n!

Daha çox pul qazanmaqdan daha vacib n? ola bil?r? Vaxt. Daha d?qiq des?k, ail?n v? dostlar?nla keçirdiyin ?yl?nc?li vaxt. FLP biznesin? s?rf etdiyiniz ?m?k d?f?l?rl? art?q özünüz? qay?dacaq, bel? ki, sizin distribyutor komandan?z t?r?find?n edil?n sat?? sizi, ist?dyiniz h?yat? ya?amaq üçün laz?m olan vaxt v? maddi v?saitl? t?min ed?c?k. Forever Living sizin u?ur qazanma??n?z üçün laz?m olan bütün vasit?l?rl? t?min edir:

  • Keyfiyy?tli m?hsullar
  • Yüks?k s?viyy?li d?st?k ver?n hey?t
  • Böyük sat?? v? marketinq al?tl?ri
  • Treyninq seminarlar?
  • Distribyutor stimulu v? bonuslar
  • Geni? ?irk?t websayt? v? ??xsi distribyutor websaytlar?

Sizin yeriniz? axtar?? v? inki?af, bazar ara?d?rmas?, qabla?d?rma, paylama, marketinq v? kargüzarl?q i?l?rini özümüz görürük. Sizin ed?c?yiniz yegan? i? keyfiyy?ti t?sdiq edilmi? bütün bu m?hsullar? mü?t?ril?r? tan?tmaq v? yaymaqla öz biznesinizi qurmaqd?r !

Qo?ulmaq PULSUZdur, buran? s?xaraq - FOREVER il? daha varl? g?l?c?y? add?m at?n!