MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

The Company

Forever Living Products là m?t công ty ti?p th? ?a c?p có ho?t ??ng trên toàn c?u v?i h?n 8,5 tri?u nhà phân ph?i, có m?ng l??i ? h?n 145 qu?c gia và doanh thu h?n 2 t? ?ô-la m?i n?m.

Forever Living Products và các chi nhánh c?a công ty là nh?ng nhà gieo tr?ng, s?n xu?t và phân ph?i lô h?i l?n nh?t trên th? gi?i. FOREVER có ho?t ??ng theo chi?u d?c, ki?m soát m?i khâu t? nông tr?i ??n nhà máy, ??n nghiên c?u và phát tri?n, ??n ?óng gói, v?n chuy?n và phân ph?i. Dòng s?n ph?m ch?m sóc s?c kh?e và làm ??p ??c quy?n c?a FOREVER dành cho dinh d??ng, ch?m sóc da, ?i?u ti?t cân n?ng, ch?m sóc cá nhân và m? ph?m ?ã làm thay ??i cách c?m nh?n, v? b? ngoài và tinh th?n vui s?ng c?a hàng tri?u ng??i!