MARTINA HAHN - Senior Manager

MARTINA HAHN - Senior Manager

Independent Distributor

mobile: 0039-340-7012181, office: 0039-0931-1626136

aloeveraitalia@flp.com

Circle Image

The Company

"Forever Living Products" ir daudzpak?pju m?rketinga komp?nija, kas aptver zemeslodi ar vair?k nek? 8,5 miljoni izplat?t?ju, kas darbojas vair?k nek? 145 valst?s, dodot vair?k nek? 2 miljardu dol?ru no p?rdošanas gad?.

"Forever Living Products" un t? fili?les ir liel?kie alvejas audz?t?ji, ražot?ji un izplat?t?ji pasaul?. FOREVER ir vertik?li integr?ta komp?nija, kas kontrol? visu, s?kot no laukiem l?dz r?pn?cai, p?tniec?bu un att?st?bu, iepakošanu, s?t?šanu un izplat?šanu. FOREVER ir ekskluz?va vesel?bas un skaistumkopšanas produktu l?nija uzturam, ?das kopšanai, svara kontrolei, person?gajai higi?nai un kosm?tikas l?dzek?iem, maina to, k? miljoni j?tas, izskat?s un dz?vo!